Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yayınlanma Tarihi: 12/06/2024

11 Haziran 2024 tarihlive 32573 sayılı Resmi Gazete ile “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle  işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, sigortalılara kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelik,25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesine dayanılarak çıkartılmıştır.

Yönetmelik kapsamında;

a) Kısa çalışma talebi

 • Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren; Türkiye İş Kurumu (“Kurum”) birimine Kurum tarafından belirlenecek yöntemle talebini iletmeli ve varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.
 • Kısa çalışma dönemi, kısa çalışma başlama tarihi dâhil üç ayı geçmemelidir.
 • Kısa çalışma süresi, işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte bir oranından az olamaz. Sigortalı yönünden ise kısa çalışma uygulamasına tabi tutulan sigortalının kısa çalışma süresi, sıfır olmamak kaydıyla üçte bir oranından daha az belirlenebilmektedir.

b) Talebin değerlendirilmesi

 • İşverenin kısa çalışma talebi, öncelikle Kurum birimi tarafından sebep ve şekil yönünden değerlendirilmektedir.
 • İşyerinin fiziken doğrudan etkilendiği zorlayıcı sebep gerekçesiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulmasına ilişkin kısa çalışma başvurularında Yönetim Kurulu kararı aranmamaktadır.
 • Kısa çalışma uygulanan işyerinde kısa çalışmaya tabi tutulan bir sigortalının, aynı işverene ait diğer işyerine nakli halinde, sigortalının nakledildiği işyerinde kısa çalışmaya tabi tutulabilmesi için nakledildiği işyeri tarafından söz konusu sigortalı için yeni kısa çalışma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

c) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları

 • Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için; işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması ve sigortalının kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir.

d) Kısa çalışma ödeneği

 • Günlük kısa çalışmaödeneğinin miktarı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncumaddesine göre uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. 

e) Kısa çalışma ödeneğinin denetimi ve durdurulması

 • Kısa çalışma uygulamasına ilişkin işyerlerinin denetimi iş müfettişlerince yapılacaktır.
 • Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerlerinde yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan sigortalıların çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen sigortalı sayısı da dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulacaktır.

f) Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi ve durdurulması

 • Kısa çalışma ödeneğialanların, kısa çalışmaya tabi tutulduğu işyerinde iş sözleşmesinin sona ermesi, farklı işyerine nakli, iş sözleşmesinin askıya alınması, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması, tutuklanması, hüküm giymesi, yurt dışına çıkması, ölümü hallerinde söz konusu durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla ödenekleri kesilir veya durdurulur. Ayrıca, geçici iş göremezlik raporu alınması durumunda raporun başladığı tarih itibarıyla kısa çalışma ödeneği durdurulmaktadır.

g) İşverenin kayıt tutma ve bildirim zorunluluğu

 • İşyerinde kısaçalışma uygulanan işveren, sigortalıların çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

h) Kısa çalışmanın erken sona ermesi

 • İşveren, ilan ettiği süreden önce kısa çalışmanın sona erdirilmesine karar vermesi halinde durumu; ilgili Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve sigortalılara altı iş günü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibarıyla kısa çalışma sona erecektir.

konuları düzenlemealtına alınmıştır. Yönetmelik hükümlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütüleceği belirlenmiştir.

Yönetmelik,  1/3/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 11/06/2024’de yürürlüğe girmiştir.

İlgili Resmi Gazete’ye buradan ulaşabilirsiniz.


Yasal Uyarı | Çerez Politikası | Kullanım Koşulları | Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni | © 2024 DL Avukatlık Bürosu